Acupunctuur Stramproy ZIGRON - Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Als zorgaanbieder volg ik de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) en dienovereenkomstig onderstaand beleid:

Afspraken en praktische informatie met betrekking tot de werkwijze bij een behandeling Acupunctuur

 • De cliënt is voorgelicht door de zorgaanbieder over Acupunctuur en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode bij het intakegesprek en via zijn website.
 • De zorgaanbieder verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, zoals onder andere, de mogelijkheid ervan af te zien, andere onderzoeken, de uitvoeringstermijn, de verwachte tijdsduur, behandelingen door andere hulpverleners, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.
 • De zorgaanbieder verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging FAGT welke vermeld staan in de beroepscode, het beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn te vinden op hun website.
 • De cliënt wordt door de zorgverlener uitgenodigd tot het stellen van vragen en samen overleg te voeren.
 • De zorgaanbieder mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten. Samen wordt besloten over het starten van de behandeling.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de zorgaanbieder. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 60,- voor een consult, contant te voldoen.
 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden 100% in rekening gebracht.
 • Kosten van een niet tijdig afgezegde afspraak kunnen niet gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot RBCZ/TCZ, een erkende Wkkgz geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek te hebben met de zorgaanbieder.
 • Uw zorgverlener stelt het op prijs dat de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw gezondheidsklachten.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
 • De zorgaanbieder verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.
 • Nabestaanden hebben recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt indien:
  - de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
  - op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
  - ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
  Bij een overleden kind jonger dan 16 jaar geldt een bijzondere regeling voor inzage.
 • Als uw behandelend zorgaanbieder heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Als zorgaanbieder heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:
  - naam, adres en woonplaats
  - geboortedatum
  - data van de behandelingen
  - omschrijving van de behandeling, zoals ‘Behandeling Acupunctuur’
  - kosten van het consult
 • Als zorgaanbieder doe ik mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:
  - zorgvuldig om ga met uw persoonsgegevens en uw medisch dossier;
  - ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
  - mocht er een andere reden zijn om gebruik te maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Uw gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 20 jaar bewaard.

Versie 1.3 ingaande 01-01-2023

Acupunctuur Stramproy ZIGRON